[Epub] ↠ Çöküş: Gizli Tarih Author Yalçın Küçük – Avshao.info


Çöküş: Gizli Tarih Cok akici ve rahatlikla okunan bir kitap Her zamanki gibi Yalcin Kucuk ustaca ve bilimsel bir yaklasimla tarihimizin bilinmeyen, daha dogrusu ozellikle es gecilen saklanan kisimlarina isik tutuyor. Yal N K K Uzun Bir Aradan Sonra K Kitab Yla Okuyucular N N Kar S Na K Yor K Te Stiklal Mar N N Yaz M Ndan Ko Giri Syan Na, Tekke Ve Derg H Lardaki Judaik Damarlardan Musul Un Kaybedilmesine Kadar Bir Ok Konuda Zg N Fikirler Bulacaks N Z Cumhuriyetin K N Anlayabilmek I In Kurulu Undaki Dinamikleri Tahlil Etmek Gerekti Ini Iddia Eden K K, Yaln Zca Tarih Yazmakla Kalm Yor Bug N N Temel Sorunlar Na Da Bilimsel A Klamalar Getiriyor Tek Bir C Mleyle Zetleyecek Olursak, Cumhuriyet In Ve Insan M Z N K Bu Kitab N Leit MotifidirTarihe Ve Topluma Bakarken Kulland Y Ntemin Nemini Vurgulayan Yal N K K, Roman Yazma Tekniklerinden Ok Fazla Yararland N Belirtiyor Brechtiyan Bir Slupla Yaz Lm Bu Kitaptan Yo Un Tarih Bilgisinin Yan Nda Edebi Bir Tat Alaca N Z Da Umuyoruz


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

About the Author: Yalçın Küçük

Yal n K k d 1 Temmuz 1938, skenderun , T rk sosyalist, yazar, d n r, ekonomist, tarih i, isim bilimci, medya ve edebiyat ele tirmeni, K rdolog,Sovyetolog, siyaset bilimci, teorisyen, gen lik nderi.Yal n K k, skenderun a Halep ten gelip yerle mi bir ailenin ocu udur Baba taraf ndan T rkmen, anne taraf ndan ise Kafkasyal bir aileye mensuptur Kabata Lisesi nden mezun olmas n n ard ndan, Ankara niversitesi Siyasal Bilgiler Fak ltesi ndeki rencilik hayat boyunca Fikir Kul pleri Federasyonu, ard ndan Sosyalist Fikir Kul pleri Federasyonu, Dev Gen ve T rkiye Halk Kurtulu Partisi olan Fikir Kul b Ba kanl n yapt Siyasal Bilgiler i 1960 senesinde birincilikle bitiren K k, 27 May s Darbesinde, b y k renci eylemlerinin ba nda yerald 27 May s 1960 darbesi sonras nda Devlet Planlama Te kilat nda g rev ald Bir s re sonra Uzun Vadeli Planlar Dairesi M d rl ne getirildi, ard ndan istifa etti Yal n K k, buradan ayr l nca Amerika ya gitti, Yale niversitesi nde lisans e itimi ald Ard ndan m lakat kazanarak d rt ay boyunca da D nya Bankas nda staj yapt.1966 da Orta Do u Teknik niversitesi nde retim yeli ine ba lad Y n, Emek, Ant dergilerinde, Sosyalist Devrim yanl s yaz lar yazd.1968 70 y llar aras nda Birmingham niversitesi Rus ve Do u Avrupa Ara t rmalar Merkezi nde bulundu Sovyetoloji ara t rmalar n kitapla t rd Bu kitaptan dolay sekiz y la mahk m edildi.1971 de do ent oldu 12 Mart 1971 Muht ras ndan sonra g revden al nd 1973 76 y llar aras nda Cumhuriyet gazetesinin ekonomi servisini y netti 1970 lerde, T rkiye i Partisi nin ikinci kez kurulu u i in al malara kat ld 1973 y l sonlar nda askere al nd.K br s Harek t na kat ld Bu sava ta ya ad klar n anlatt bir an s yle i kitab bulunmaktad r 1975 ten itibaren yay nlanan ve partiye yak nl yla bilinen Y r y gazetesi nin edit rl n yapt 1978 de partiden ihra edildi 1979 da kendisiyle beraber T P ten ihra edilenlerle birlikte Sosyalist ktidar dergisi ni karmaya ba lad Ayn y l Ankara ktisadi ve Ticari limler Akademisi nde retim yesi oldu 12 Eyl l Darbesi nden sonra niversiteden uzakla t r ld 1983 te Bir Yeni Cumhuriyet in adl yap t ndan t r tutuklanarak cezaevine girdi daha sonra akland 1987 de Gazi niversitesi nde profes r oldu ve 1994 te emekli oldu.12 Eyl l 1980 darbesinden sonra ayd nlar n y netime kar rg tlenmesinde b y k aba g sterdi Aziz Nesin ile birlikte Ayd nlar Dilek esi Hareketi ni rg tledi 1987 1992 y llar aras nda Toplumsal Kurtulu adl sosyalist bir ayl k dergi kard Daha sonra bu dergi kapanarak yerine Hep leri adl bir dergi km t r zg r niversite ad yla bilinen zg r Ekin Derne i nin kurucusudur 1993 te S leyman Demirel in Cumhurba kan olmas n ve Matild Manukyan n vergi rekortmeni olmas n ne s rerek Fransa ya gitti K k, burada renci olur, ranoloji ve K rdoloji okur K rman i, Sorani, Farisi renir Onomastik zerine al malar na yo unla r Daha sonra gene 1993 y l nda Suriye de Bekaa Vadisi ne giderek PKK lideri Abdullah calan ile g r t Bu g r meyi s yle i ad yla kitapla t rd e itli sol dergiler kartt Bu arada PKK n n medya organ olan MED TV de programlar yapt Bu d nemde d nemin Ba bakan Tansu iller taraf ndan emredilen Abdullah calan n yok edilmesi istihbarat n , d nemin muhalefet lideri Mesut Y lmaz dan renerek PKK y bilgilendirdi i ve olay engelledi i iddia edilmektedir.28 ubat s recinde, 16 Eyl l 1996 da yurtd ndan Ankara Cumhuriyet Savc l na Refah Partisi nin kapat lmas i in harekete ge menin zorunlulu unu ifade eden bir dilek e sundu 29 Ekim 1998 de T rkiye ye geri d nd ve K rt l k Propagandas yapmaktan su lu bulunarak iki y l hapis cezas na arpt r ld 2000 y l nda tahliye oldu.